Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!

Kontaktní osoba

Zdenka Štěpánová

Telefon: 599 480 243

E-mail: zdenka.stepanova@moporuba.cz

 

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • motivační dopis a strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • osvědčení a čestné prohlášení dle § 4 lustračního zákona je-li zájemce osobou narozenou do 1.12.1971

 

 • Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 20.3.2024 do 17:00 hodin
osobním doručením v podatelně Úřadu městského obvodu Poruba nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na
adresu:
Úřad městského obvodu Poruba
odbor vnitřních věcí
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava – Poruba
Zalepenou obálku označte slovy: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení č. 3/2024“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoli v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat
žádného z uchazečů.

Pracovní náplň

Odbor kultury zajišťuje zejména:

 • kulturní, společenské, sportovní a volnočasové akce v městském obvodu Poruba pro všechny věkové kategorie,
 • spolupořádá a podporuje akce, které organizují místní školská zařízení, spolky, organizace nebo nadšení jednotlivci,
 • pořádá aktivity překračující hranice městského obvodu, spolupráce probíhá také se Slovenskem, Maďarskem a Polskem,
 • zajišťuje údržbu a obnovu uměleckých děl svěřených do správy městskému obvodu Poruba,
 • zajišťuje provoz Galerie na schodech a Galerie Dukla,
 • spolupracuje s Komisí pro rozvoj kultury a volnočasové aktivity Rady městského obvodu Poruba, Komisí pro školství, vzdělávání a sport Rady městského  obvodu Poruba a s Komisí pro strategické řízení, udržitelný rozvoj a MA21 Rady městského obvodu Poruba.
Jiné požadavky
 • znalost právních předpisů: zákon o obcích, Statut města Ostravy, zákoník práce,
 • praxe: výhodou praxe ve vedoucí funkci,
 • jiné požadavky: znalost a zkušenost s problematikou plánování a organizací kulturních, sportovních a
  volnočasových akcí a eventů, znalost místního kulturního prostředí, všeobecný přehled, manažerské
  dovednosti, dobré komunikační a prezentační schopnosti, kreativita, schopnost samostatného rozhodování,
  vysoké pracovní nasazení, znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B1, znalost MS Office, řidičské
  oprávnění sk. B. Znalost marketingu měst a obcí výhodou.
Kvalifikace
 • vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání, v případě dosažení vzdělání nižšího, než vysokoškolské v bakalářském studijním programu bude částečně krácena tzv. započitatelná praxe,
 • u uchazečů narozených do 1. 12. 1971 splnění dalších předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lustrační zákon“).
Platová třída

11. platová třída – (25.280, – Kč – 37.170, – Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Přílohy

Nabízíme

ikona Jistotu, stabilitu, spolehlivost a prestiž
Jistotu, stabilitu, spolehlivost a prestiž
ikona Příspěvek na ostatní benefity až 15 500 Kč
Příspěvek na ostatní benefity až 15 500 Kč
ikona Jazykové kurzy angličtiny
Jazykové kurzy angličtiny
ikona Možnost trvalého vzdělávání
Možnost trvalého vzdělávání
ikona 2 dny sick days
2 dny sick days
ikona Flexibilní pracovní doba a možnost práce z domova
Flexibilní pracovní doba a možnost práce z domova
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
ikona Penzijní nebo životní pojištění
Penzijní nebo životní pojištění
ikona Volné víkendy
Volné víkendy
ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky
ikona Odměny při životním výročí
Odměny při životním výročí
ikona Otevřenost fajNOVÝM nápadům
Otevřenost fajNOVÝM nápadům
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené