Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!
Kontaktní osoba
Petr Místečan | petr.mistecan@ostrava.cz |
Pracovní náplň
řídí, kontroluje a hodnotí činnost pracovníků oddělení právního a informuje o činnosti oddělení; zabezpečuje plnění úkolů uložených oddělení právnímu vedoucím odboru, úkolů vyplývajících z usnesení rady města a zastupitelstva města příslušející do působnosti odboru; zabezpečuje samosprávě a jednotlivým odborům Magistrátu města Ostravy právní poradu při uzavírání závazkových a jiných smluvních vztahů, při zastupování města Ostravy v soudních sporech, při realizaci zakladatelské  funkce právnických osob a při právních vztazích z výkonu práv vyplývajících z majetkových účastí v založených společnostech a ve společnostech se 100 % majetkovou účastí města; provádí kontrolu materiálů předkládaných jednotlivými odbory magistrátu města Ostravy odboru legislativnímu a právnímu k posouzení v souladu s Jednacím řádem rady města z hlediska souladu s právními předpisy; organizuje vedení a listinnou evidenci smluv uzavřených jménem města kromě smluv pracovněprávní povahy a smluv zabezpečujících další vzdělávání a odbornou způsobilost, podle potřeby organizuje zpracování analýzy této sbírky smluv; zajišťuje vyhotovení právních dokumentů pro zřízení nebo založení právnických osob včetně příslušných návrhů pro obchodní soud; organizuje vedení dokumentace všech zakladatelských listin u městem založených obchodních společností, v nichž majetková účast města je ve výši 100 % a listin u ostatních společností se 100 % majetkovou účastí města; zajišťuje vyhotovení písemných dokumentů pro jednání zastupitelstva nebo rady města v požadovaném obsahu a rozsahu vztahujících se k vymezené činnosti odboru; zajišťuje zpracování veškeré agendy týkající se státních podniků v likvidaci, u nichž město plní funkci zakladatele; odpovídá za vyřizování žádostí o poskytnutí informací vztahujících se k působnosti oddělení právního dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to jak obsahově, tak z hlediska dodržování lhůt; zajišťuje dozor nad dodržováním zákonnosti při výkonu samostatné působnosti městskými obvody; organizuje zpracování a změny obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, sledování legislativního plánu vlády a připomínkové řízení k návrhům právních předpisů; zabezpečuje vymáhání a realizaci práv města Ostravy, tam kde mu to stanoví orgány města.
Jiné požadavky

znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; znalost právních předpisů týkajících se samosprávy jako takové, znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; zkušenosti z oblasti problematiky územně samosprávných celků; umění jednat s lidmi; znalost práce na PC (MS WORD, EXCEL atd.); komunikační a organizační dovednosti; kultivovaný ústní a písemný projev a perfektní znalost českého jazyka; schopnost samostatné i týmové práce; spolehlivost; přesnost; praxe ve veřejné správě je výhodou

Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Platová třída
12. platová třída - (27.250, - Kč – 40.120, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky
ikona Možnost využití firemní školky
Možnost využití firemní školky
ikona Flexibilní pracovní dobu
Flexibilní pracovní dobu
ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days
ikona Práce v centru města
Práce v centru města
ikona až 5 týdnů dovolené
až 5 týdnů dovolené
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Jazykové kurzy angličtiny
Jazykové kurzy angličtiny
ikona Roční bonus v programu cafeterie
Roční bonus v programu cafeterie
ikona Penzijní a životní pojištění
Penzijní a životní pojištění