Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:

  • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
  • originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.1

Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášky:
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 13.6.2024 do 12:00 hodin
osobním doručením v podatelně Úřadu městského obvodu Poruba nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na
adresu:
Úřad městského obvodu Poruba
odbor vnitřních věcí
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava – Poruba
Zalepenou obálku označte slovy: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení č 9/2024“

Kontaktní osoba
Zdenka Štěpánová | zdenka.stepanova@moporuba.cz | 599 480 243
Pracovní náplň

sociální pracovník

Jiné požadavky
  • samostatnost, přesnost a pečlivost v práci, aktivní uživatelská znalost práce na PC (zejména Word, Excel,
    Outlook),
  • znalost zákonů č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních
  • výhodou praxe v sociální oblasti a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociální péče/ sociálních služeb a při
    výkonu veřejného opatrovnictví.
Kvalifikace

vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu sociálního zaměření, nebo vyšší odborné vzdělání sociálního zaměření dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Platová třída

11. platová třída – (25.280, – Kč – 37.170, – Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona 2 dny sick days
2 dny sick days
ikona Penzijní nebo životní pojištění
Penzijní nebo životní pojištění
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Otevřenost fajNOVÝM nápadům
Otevřenost fajNOVÝM nápadům
ikona Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
ikona Flexibilní pracovní doba a možnost práce z domova
Flexibilní pracovní doba a možnost práce z domova
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona Jistotu, stabilitu, spolehlivost a prestiž
Jistotu, stabilitu, spolehlivost a prestiž
ikona Možnost trvalého vzdělávání
Možnost trvalého vzdělávání
ikona Příspěvek na ostatní benefity až 15 500 Kč
Příspěvek na ostatní benefity až 15 500 Kč
ikona Odměny při životním výročí
Odměny při životním výročí
ikona Volné víkendy
Volné víkendy
ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky
ikona Jazykové kurzy angličtiny
Jazykové kurzy angličtiny