Přihlášku je nutno podat nejpozději do 26.06.2024
Těšíme se na Vás!
Kontaktní osoba
Marcela Kačmařová | marcela.kacmarova@ovajih.cz | 599 430 483
Pracovní náplň

referent/ka bytového a ostatního hospodářství-ekonom/ka – zaměstnanec zajišťuje činnosti na svěřeném úseku hospodaření s bytovým fondem, a to zejména zaúčtování a vedení operativní evidence majetku, evidence nákladů v operativní evidenci SSB 2000, sledování a inventarizace majetku, pohledávek a jejich případné vymáhání, vyřizování běžné obchodní korespondence apod., zpracování došlých faktur a odeslaných faktur, vč. vystavování odběratelských faktur, platebních poukazů.

Jiné požadavky

Všeobecný přehled o ustanoveních právních předpisů:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků , ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č.89/2012 Sb.,občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn

 

Znalosti a odbornosti související s činností :

 • užívání informačních technologií,
 • komunikační a organizační dovednosti,
 • ovládání jednacího jazyka – češtiny,
 • schopnost samostatné i týmové práce, spolehlivost, přesnost
 • znalost systému SSB 2000 a GINIS výhodou
Kvalifikace
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

ekonomického nebo stavebního zaměření

Platová třída
9. platová třída - (21.710, - Kč – 31.820, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu
Přílohy

Nabízíme

ikona Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
ikona Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
ikona Roční bonus ze Sociálního fondu
Roční bonus ze Sociálního fondu
ikona Příspěvky na penzijní a životní pojištění
Příspěvky na penzijní a životní pojištění
ikona Kvalitní vstupní zdělávání a možnost dalších školení
Kvalitní vstupní zdělávání a možnost dalších školení
ikona 2 dny sick days
2 dny sick days
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona Flexibilní pracovní doba
Flexibilní pracovní doba