Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!

Povinné doklady k přihlášce

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • osvědčení vydané MV ČR (tzv. lustrační osvědčení) a čestné prohlášení (dle § 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky – předložení osvědčení a čestného prohlášení se netýká uchazečů narozených po 1.12.1971),
 • čestné prohlášení o splnění předpokladů dle ust. § 5 ZÚSC,
 • případné prosté kopie dokladů o získání zvláštních odborných způsobilostí
Kontaktní osoba
Pracovní náplň

zabezpečování plnění úkolů tajemníka ve smyslu ustanovení § 110 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, např.

 • zajišťování výkonu přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce,
 • plnění úkolů uložených mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou; zabezpečování jednání rady městského obvodu a zastupitelstva městského obvodu,
 • plnění úkolů statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
 • organizace voleb,
 • plnění funkce evidenčního orgánu ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,
 • plnění úkolů zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Jiné požadavky
 • VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu,
 • znalost právních předpisů v oblasti veřejné správy a z personální oblasti vztahující se k vykonávané práci, znalost obecně závazné vyhlášky č. 10/2022 Statut města Ostravy,
 • koncepční a analytické myšlení, výborné komunikační schopnosti, organizační schopnosti, samostatnost, schopnost a aktivní přístup k řešení problémů, schopnost vyjednávání a prezentace, flexibilita, tvůrčí myšlení
Kvalifikace

Zákonné požadavky na uchazeče

ve smyslu § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZÚSC“):

 • státní občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost (fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena),
 • ovládání jednacího jazyka (český jazyk),
 • další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

ve smyslu § 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů:

 • vedoucím úřadu se může stát fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle § 4 ZÚSC a má nejméně tříletou praxi:
 • jako vedoucí zaměstnanec
 • při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, nebo
 • ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.

délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce

Platová třída

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Upozornění: úředník nesmí být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Úředník může vykonávat jinou výdělečnou činnost jen s předchozím písemným souhlasem územního samosprávného celku, u něhož je zaměstnán. Tajemník obecního úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích

Nabízíme

ikona Příspěvek na penzijní připojištění
Příspěvek na penzijní připojištění
ikona Navíc dny pracovního volna
Navíc dny pracovního volna
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona Příspěvek na dovolenou
Příspěvek na dovolenou
ikona Stravenky
Stravenky
ikona Příspěvek na odívání
Příspěvek na odívání